Privaatsuspoliitika

 1. Andmekaitse lühidalt

Üldine teave

Järgnev teave annab lihtsa ülevaate sellest, mis juhtub teie isikuandmetega, kui külastate seda veebisaiti. Isikuandmed on mis tahes andmed, mida saab kasutada teie isikliku tuvastamise eesmärgil. Üksikasjalikku teavet andmekaitse kohta leiate meie andmekaitsedeklaratsioonist, mis on loetletud käesoleva teksti all.

Andmete kogumine sellel veebisaidil

Kes vastutab andmete kogumise eest sellel veebisaidil?

Andmete töötlemine sellel veebisaidil toimub veebisaidi operaatori poolt. Operaatori kontaktandmed leiate käesoleva privaatsuspoliitika jaotisest "Teave vastutava töötleja kohta".

Kuidas me teie andmeid kogume?

Ühest küljest kogutakse teie andmeid, kui te need meile edastate. Need võivad olla näiteks andmed, mida sisestate kontaktvormi.

Muud andmed kogutakse automaatselt või teie nõusolekul meie IT-süsteemide poolt, kui külastate veebilehte. Tegemist on peamiselt tehniliste andmetega (nt internetibrauser, operatsioonisüsteem või lehekülje vaatamise aeg). Neid andmeid kogutakse automaatselt kohe, kui sisenete veebilehele.

Milleks me teie andmeid kasutame?

Osa andmeid kogutakse selleks, et tagada veebisaidi veatu toimimine. Teisi andmeid saab kasutada kasutajate käitumise analüüsimiseks.

Millised õigused teil on seoses teie andmetega?

Teil on õigus saada igal ajal tasuta teavet oma salvestatud isikuandmete päritolu, saaja ja eesmärgi kohta. Samuti on teil õigus nõuda nende andmete parandamist või kustutamist. Kui olete andnud nõusoleku andmete töötlemiseks, võite selle nõusoleku igal ajal tulevikus tagasi võtta. Samuti on teil õigus nõuda teatud tingimustel oma isikuandmete töötlemise piiramist. Lisaks on teil õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele.

Võite meiega igal ajal ühendust võtta, kui teil on täiendavaid küsimusi andmekaitse teemal.

 1. Hosting

Meie veebisaidi sisu majutame järgmise teenusepakkuja juures:

Väline hosting

Seda veebisaiti hoitakse väliselt. Sellel veebisaidil kogutud isikuandmeid säilitatakse veebihalduri(te) serverites. Need võivad hõlmata IP-aadresse, kontaktide päringuid, meta- ja sideandmeid, lepinguandmeid, kontaktandmeid, nimesid, veebisaidi külastusi ja muid veebisaidi kaudu genereeritud andmeid.

Väline veebimajutus toimub meie potentsiaalsete ja olemasolevate klientide suhtes lepingu täitmise eesmärgil (GDPR artikli 6 lõige 1 punkt b) ning meie veebipakkumise turvalise, kiire ja tõhusa pakkumise tagamiseks professionaalse teenusepakkuja poolt (GDPR artikli 6 lõige 1 punkt f). Kui on taotletud vastavat nõusolekut, toimub töötlemine üksnes GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti a ja TTDSG § 25 lõike 1 alusel, kuivõrd nõusolek hõlmab küpsiste salvestamist või juurdepääsu teabele kasutaja lõppseadmes (nt seadme sõrmejälg) TTDSG tähenduses. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Meie vastuvõtja(d) töötleb (töötlevad) teie andmeid ainult ulatuses, mis on vajalik tema kohustuste täitmiseks, ja järgib (järgivad) meie juhiseid seoses nende andmetega.

Me kasutame järgmisi hostajaid:

noris network AG
Thomas-Mann-Strasse 16-20
90471 Nürnberg

Tellimuse töötlemine

Oleme sõlminud andmetöötluslepingu (DPA) eespool nimetatud teenuse kasutamiseks. Tegemist on andmekaitseseadusega ettenähtud lepinguga, mis tagab, et see töötleb meie veebisaidi külastajate isikuandmeid ainult vastavalt meie juhistele ja kooskõlas GDPRiga.

 1. Üldised märkused ja kohustuslik teave

Andmekaitse

Nende lehekülgede operaatorid suhtuvad teie isikuandmete kaitsesse väga tõsiselt. Me käsitleme teie isikuandmeid konfidentsiaalselt ja kooskõlas seaduslike andmekaitse-eeskirjadega ning käesoleva privaatsuspoliitikaga.

Selle veebisaidi kasutamisel kogutakse mitmesuguseid isikuandmeid. Isikuandmed on andmed, mille abil saab teid isiklikult tuvastada. Käesolevas privaatsuspoliitikas selgitatakse, milliseid andmeid me kogume ja milleks me neid kasutame. Samuti selgitatakse, kuidas ja mis eesmärgil seda tehakse.

Juhime tähelepanu sellele, et andmete edastamisel Internetis (nt e-posti teel) võib esineda turvaauke. Andmete täielik kaitse kolmandate isikute juurdepääsu eest ei ole võimalik.

Märkus vastutava asutuse kohta

Käesoleva veebisaidi andmete töötlemise eest vastutav töötleja on

aipama GmbH & Co. KG
Ringstrasse 2
94234 Viechtach

Esindab:

isiklikult vastutav partner:
aipama Service GmbH
Ringstr. 2
94234 Viechtach

Esindab
Tegevdirektor Günther Holzapfel

Telefon: +49 9942 46598-0
E-post: info@aipama.com

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete (nt nimed, e-posti aadressid jne) töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Säilitamise kestus

Kui käesolevas privaatsuspoliitikas ei ole täpsemat säilitamisperioodi kindlaks määratud, jäävad teie isikuandmed meile, kuni andmete töötlemise eesmärk ei ole enam kohaldatav. Kui te esitate põhjendatud kustutamistaotluse või tühistate oma nõusoleku andmete töötlemiseks, kustutatakse teie andmed, välja arvatud juhul, kui meil on muud seadusega lubatud põhjused teie isikuandmete säilitamiseks (nt maksu- või kaubandusõiguse kohased säilitustähtajad); viimasel juhul toimub kustutamine pärast seda, kui need põhjused enam ei kehti.

Üldine teave selle veebisaidi andmete töötlemise õigusliku aluse kohta

Kui te olete andnud nõusoleku andmete töötlemiseks, töötleme teie isikuandmeid GDPR artikli 6 lõike 1 punkti a või GDPR artikli 9 lõike 2 punkti a alusel, kuivõrd andmete eriliiki töödeldakse vastavalt GDPR artikli 9 lõikele 1. Kui isikuandmete edastamiseks kolmandatesse riikidesse on antud selgesõnaline nõusolek, toimub andmetöötlus ka GDPRi artikli 49 lõike 1 punkti a alusel. Kui olete andnud nõusoleku küpsiste salvestamiseks või juurdepääsuks teabele teie lõppseadmes (nt seadme sõrmejälje abil), toimub andmetöötlus ka GDPRi artikli 25 lõike 1 alusel. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta. Kui teie andmeid on vaja lepingu täitmiseks või lepingueelsete meetmete rakendamiseks, töötleme teie andmeid GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti b alusel. Lisaks töötleme teie andmeid, kui see on vajalik õigusliku kohustuse täitmiseks GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti c alusel. Andmete töötlemine võib toimuda ka meie õigustatud huvi alusel vastavalt GDPRi artikli 6 lõike 1 punktile f. Teave asjaomaste õiguspõhimõtete kohta igal üksikjuhul on esitatud käesoleva privaatsuspoliitika järgmistes punktides.

Märkus andmete edastamise kohta USAsse ja muudesse kolmandatesse riikidesse

Muuhulgas kasutame USAs või teistes kolmandates riikides asuvate ettevõtete vahendeid, mis ei ole andmekaitseseaduse kohaselt turvalised. Kui need vahendid on aktiivsed, võidakse teie isikuandmed edastada nendesse kolmandatesse riikidesse ja neid seal töödelda. Juhime tähelepanu, et nendes riikides ei ole võimalik tagada ELi omaga võrreldavat andmekaitse taset. Näiteks on USA ettevõtted kohustatud edastama isikuandmeid julgeolekuasutustele, ilma et teil kui andmesubjektil oleks võimalik selle vastu kohtusse pöörduda. Seetõttu ei saa välistada, et USA ametiasutused (nt salateenistused) võivad teie andmeid töödelda, analüüsida ja alaliselt salvestada USA serverites jälgimise eesmärgil. Meil ei ole sellistele töötlemistoimingutele mingit mõju.

Andmete töötlemiseks antud nõusoleku tühistamine

Paljud andmetöötlustoimingud on võimalikud ainult teie selgesõnalise nõusoleku korral. Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Kuni tagasivõtmiseni teostatud andmetöötluse seaduslikkust tagasivõtmine ei mõjuta.

Õigus esitada vastuväiteid andmete kogumisele erijuhtudel ja otseturundusele (GDPR artikkel 21).

KUI ANDMETÖÖTLUS PÕHINEB ART. 6 ABS. 1 LIT. E VÕI F GDPR, ON TEIL ÕIGUS IGAL AJAL ESITADA VASTUVÄITEID OMA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISELE TEIE KONKREETSEST OLUKORRAST TULENEVATEL PÕHJUSTEL; SEE KEHTIB KA NENDEL SÄTETEL PÕHINEVA PROFIILIANALÜÜSI KOHTA. TÖÖTLEMISE ALUSEKS OLEVA VASTAVA ÕIGUSLIKU ALUSE LEIATE KÄESOLEVAST PRIVAATSUSPOLIITIKAST. KUI TE ESITATE VASTUVÄITE, EI TÖÖTLE ME ENAM TEIE ASJAOMASEID ISIKUANDMEID, VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI ME SUUDAME TÕENDADA, ET TÖÖTLEMISEKS ON KAALUKAD ÕIGUSPÄRASED PÕHJUSED, MIS KAALUVAD ÜLES TEIE HUVID, ÕIGUSED JA VABADUSED, VÕI KUI TÖÖTLEMINE TEENIB ÕIGUSNÕUETE ESITAMIST, TEOSTAMIST VÕI KAITSMIST (VASTUVÄIDE VASTAVALT GDPR ARTIKLI 21 LÕIKELE 1).

KUI TEIE ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE OTSETURUNDUSE EESMÄRGIL, ON TEIL ÕIGUS IGAL AJAL ESITADA VASTUVÄITEID TEID PUUDUTAVATE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISELE SELLISE TURUNDUSE EESMÄRGIL; SEE KEHTIB KA PROFIILIANALÜÜSI KOHTA, KUI SEE ON SEOTUD SELLISE OTSETURUNDUSEGA. KUI TE ESITATE VASTUVÄITE, EI KASUTATA TEIE ISIKUANDMEID EDASPIDI ENAM OTSETURUNDUSE EESMÄRGIL (VASTUVÄIDE VASTAVALT GDPR ARTIKLI 21 LÕIKELE 2).

Õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele

GDPRi rikkumise korral on andmesubjektidel õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, eelkõige selles liikmesriigis, kus on nende alaline elukoht, töökoht või väidetav rikkumine. Kaebuse esitamise õigus ei piira muude haldus- või õiguskaitsevahendite kasutamist.

Õigus andmete ülekantavusele

Teil on õigus, et andmed, mida me teie nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks automaatselt töötleme, antakse teile või kolmandale isikule üle üldkasutatavas, masinloetavas vormis. Kui te taotlete andmete otsest edastamist teisele vastutavale töötlejale, tehakse seda ainult niivõrd, kuivõrd see on tehniliselt võimalik.

Teave, parandamine ja kustutamine

Kohaldatavate õigusnormide raames on teil igal ajal õigus saada tasuta teavet oma salvestatud isikuandmete, nende päritolu ja saaja ning andmetöötluse eesmärgi kohta ning vajaduse korral õigus neid andmeid parandada või kustutada. Te võite meiega igal ajal ühendust võtta, kui teil on täiendavaid küsimusi isikuandmete kohta.

Õigus töötlemise piiramisele

Teil on õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist. Selleks võite meiega igal ajal ühendust võtta. Töötlemise piiramise õigus on olemas järgmistel juhtudel:

 • Kui te vaidlustate meie poolt salvestatud isikuandmete õigsuse, vajame üldjuhul aega selle kontrollimiseks. Läbivaatamise ajaks on teil õigus nõuda, et teie isikuandmete töötlemist piirataks.
 • Kui teie isikuandmete töötlemine oli/on ebaseaduslik, võite kustutamise asemel taotleda andmete töötlemise piiramist.
 • Kui meil ei ole teie isikuandmeid enam vaja, kuid teil on neid vaja õiguslike nõuete esitamiseks, kaitsmiseks või jõustamiseks, on teil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist nende kustutamise asemel.
 • Kui olete esitanud vastuväite vastavalt GDPRi artikli 21 lõikele 1, tuleb leida tasakaal teie ja meie huvide vahel. Kuni ei ole veel kindlaks tehtud, kelle huvid on ülekaalus, on teil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist.

Kui olete oma isikuandmete töötlemist piiranud, võib neid andmeid - peale nende säilitamise - töödelda ainult teie nõusolekul või õiguslike nõuete kehtestamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks või teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks või Euroopa Liidu või liikmesriigi oluliste avalike huvide tõttu.

SSL või TLS krüpteerimine

See sait kasutab SSL- või TLS-krüpteerimist turvalisuse tagamiseks ja konfidentsiaalse sisu, näiteks tellimuste või päringute edastamise kaitsmiseks, mida saadate meile kui saidi operaatorile. Krüpteeritud ühenduse saate ära tunda sellest, et brauseri aadressireal muutub "http://" asemel "https://" ja teie brauserireal on lukusümbol.

Kui SSL või TLS krüpteerimine on aktiveeritud, ei saa kolmandad isikud teie poolt meile edastatud andmeid lugeda.

Vastuväited reklaami e-kirjadele

Käesolevaga esitame vastuväite, et me ei kasuta seadusliku teatise esitamise kohustuse raames avaldatud kontaktandmeid soovimatute reklaami- ja teabematerjalide saatmiseks. Selle veebisaidi operaatorid jätavad endale selgesõnaliselt õiguse võtta õiguslikke meetmeid reklaamteabe, näiteks rämpsposti soovimatu saatmise korral.

 1. Andmete kogumine sellel veebisaidil

Nõusolek Borlabs küpsisega

Meie veebisait kasutab Borlabs küpsiste nõusoleku tehnoloogiat, et saada teie nõusolek teatud küpsiste salvestamiseks teie brauseris või teatud tehnoloogiate kasutamiseks ja nende dokumenteerimiseks kooskõlas andmekaitse-eeskirjadega. Selle tehnoloogia pakkuja on Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Saksamaa (edaspidi "Borlabs").

Kui sisenete meie veebisaidile, salvestatakse teie brauserisse Borlabs'i küpsis, kuhu salvestatakse teie antud nõusolekud või nende nõusolekute tühistamine. Neid andmeid ei edastata Borlabsi küpsise pakkujale.

Kogutud andmeid säilitatakse seni, kuni te palute meil need kustutada või kustutate Borlabs'i küpsise ise või kuni andmete säilitamise eesmärk ei ole enam asjakohane. Kohustuslikud seadusjärgsed säilitustähtajad ei mõjuta seda. Andmete töötlemise üksikasjad Borlabsi küpsiste kohta leiate aadressil https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Borlabs küpsiste nõusoleku tehnoloogia abil saadakse seadusega nõutav nõusolek küpsiste kasutamiseks. Selle õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõige 1 punkt c.

Serveri logifailid

Lehekülgede pakkuja kogub ja salvestab automaatselt teavet nn serverilogifailidesse, mille teie brauser automaatselt meile edastab. Need on

 • Brauseri tüüp ja brauseri versioon
 • Kasutatud operatsioonisüsteem
 • Referrer URL
 • juurdepääsu võimaldava arvuti hostinimi
 • Serveripäringu aeg
 • IP-aadress

Neid andmeid ei liideta teiste andmeallikatega.

Neid andmeid kogutakse isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi oma veebisaidi tehniliselt veavaba esitusviisi ja optimeerimise vastu - selleks tuleb salvestada serverilogifailid.

Kontaktvorm

Kui saadate meile päringuid kontaktivormi kaudu, salvestame teie andmed päringuvormi kaudu, sealhulgas seal esitatud kontaktandmed, päringu töötlemiseks ja järelküsimuste korral. Me ei anna neid andmeid edasi ilma teie nõusolekuta.

Neid andmeid töödeldakse isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti b alusel, kui teie päring on seotud lepingu täitmisega või on vajalik lepingueelsete meetmete rakendamiseks. Kõigil muudel juhtudel põhineb töötlemine meie õigustatud huvil meile suunatud päringute tõhusaks töötlemiseks (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f) või teie nõusolekul (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a), kui seda on taotletud; nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Säilitame kontaktvormi kaudu esitatud andmeid seni, kuni taotlete nende kustutamist, tühistate oma nõusoleku nende säilitamiseks või kuni nende säilitamise eesmärk ei ole enam asjakohane (nt pärast teie taotluse täitmist). Kohustuslikud seadusesätted - eelkõige säilitamisperioodid - ei mõjuta seda.

Päring e-posti, telefoni või faksi teel

Kui võtate meiega ühendust e-posti, telefoni või faksi teel, salvestame ja töötleme teie päringut, sealhulgas kõiki isikuandmeid (nimi, päring), teie päringu töötlemiseks. Me ei anna neid andmeid edasi ilma teie nõusolekuta.

Neid andmeid töödeldakse isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti b alusel, kui teie päring on seotud lepingu täitmisega või on vajalik lepingueelsete meetmete rakendamiseks. Kõigil muudel juhtudel põhineb töötlemine meie õigustatud huvil meile suunatud päringute tõhusaks töötlemiseks (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f) või teie nõusolekul (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a), kui seda on taotletud; nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Andmed, mida te meile kontaktitaotluste kaudu saadate, jäävad meile, kuni te palute neid kustutada, tühistate oma nõusoleku andmete säilitamiseks või kuni andmete säilitamise eesmärk ei kehti enam (nt pärast teie taotluse töötlemist). Kohustuslikud seadusesätted - eelkõige seadusjärgsed säilitustähtajad - ei mõjuta seda.

Registreerimine aipama veebiportaali

Sellel veebisaidil saate registreeruda, et kasutada aipama portaali tsentraliseeritud personalihalduseks või digitaalseid personalitoimikuid äri- ja erakasutuseks. Me kasutame aipama portaali sisestatud andmeid (sealhulgas palgainfot) ainult selle vastava pakkumise või teenuse kasutamiseks, mille jaoks te olete registreerunud. Registreerimisel nõutud kohustuslikud andmed tuleb esitada täies ulatuses. Vastasel juhul keeldume teie registreerimisest.

Oluliste muudatuste korral, näiteks pakkumise ulatuse või tehniliselt vajalike muudatuste puhul kasutame registreerimisel esitatud e-posti aadressi, et teid sel viisil teavitada.

Registreerimise käigus sisestatud andmeid töödeldakse registreerimisega loodud kasutajasuhte rakendamiseks ja vajaduse korral edasiste lepingute sõlmimiseks (GDPR artikli 6 lõige 1 punkt b).

Registreerimise käigus kogutud andmeid säilitame nii kaua, kui olete sellel veebisaidil registreeritud, ja seejärel kustutame need. See ei mõjuta seadusjärgseid säilitustähtaegu.

Palgaarvestus ja personalihaldus ettevõtetele

Kontaktisikutelt kogutakse isikuandmeid (nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber) palgaarvestuse ja personalihalduse protsessi raames.

Teie tellimuse töötlemiseks kogutakse ja salvestatakse kõik teie töötajate maksu- ja sotsiaalkindlustusandmed. Töödeldakse järgmisi andmekategooriaid:

Nimi, kodakondsus, aadressiandmed, telefoninumber, sünniaeg, sünnikoht, tööleasumise ja töölt lahkumise kuupäev, palgaandmed, pensioni- ja sotsiaalkindlustusandmed, pangaandmed, ajakulu, puhkuse- ja haiguspäevad, andmed töövõimetuse kohta, lepingu staatus, pensioniskeem (ettevõtte/privaatne), hoiulepingud, maksuandmed, arestimised jne.

Andmeid säilitatakse seadusjärgsete säilitamiskohustuste raames. Andmeid säilitatakse failiarhiivis nii kaua, kui olete portaalis registreeritud.

 1. Kliendi- ja lepinguandmete töötlemine

Me kogume, töötleme ja kasutame klientide ja lepingute isikuandmeid, et luua, korraldada ja muuta meie lepinguliste suhete sisu. Me kogume, töötleme ja kasutame isikuandmeid selle veebisaidi kasutamise kohta (kasutusandmed) ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik selleks, et võimaldada kasutajal teenust kasutada või esitada kasutajale arveid. Selle õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõige 1 punkt b.

Kogutud kliendiandmed kustutatakse pärast tellimuse täitmist või ärisuhte lõpetamist ja kehtivate seadusjärgsete säilitustähtaegade möödumist. Seadusjärgseid säilitustähtaegu see ei mõjuta.