Adatvédelmi szabályzat

 1. Az adatvédelem áttekintése

Általános információk

Az alábbi információk egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely az Ön személyes azonosítására alkalmas. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információkat a jelen szöveg alatt található adatvédelmi nyilatkozatunkban talál.

Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Ki a felelős az adatgyűjtésért ezen a weboldalon?

Az adatfeldolgozást ezen a weboldalon a weboldal üzemeltetője végzi. Az üzemeltető elérhetőségét az adatvédelmi szabályzat "Az adatkezelőre vonatkozó információk" részében találja.

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?

Egyrészt az Ön adatait akkor gyűjtjük, amikor Ön megadja azokat nekünk. Ezek lehetnek például olyan adatok, amelyeket egy kapcsolatfelvételi űrlapon ad meg.

Egyéb adatokat automatikusan vagy az Ön hozzájárulásával gyűjtenek informatikai rendszereink, amikor Ön meglátogatja a weboldalt. Ezek elsősorban technikai adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal megtekintésének ideje). Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amint Ön belép erre a weboldalra.

Mire használjuk az Ön adatait?

Az adatok egy részét azért gyűjtjük, hogy biztosítsuk a weboldal hibamentes működését. Más adatok az Ön felhasználói magatartásának elemzésére használhatók.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor ingyenesen tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról. Jogában áll továbbá kérni ezen adatok helyesbítését vagy törlését. Ha Ön hozzájárulását adta az adatfeldolgozáshoz, akkor ezt a hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Önnek joga van ahhoz is, hogy bizonyos körülmények között kérje személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Továbbá joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Bármikor kapcsolatba léphet velünk, ha további kérdései vannak az adatvédelemmel kapcsolatban.

 1. Hosting

Weboldalunk tartalmát a következő szolgáltatónál helyezzük el:

Külső tárhely

Ez a weboldal külső tárhelyen található. A weboldalon gyűjtött személyes adatokat a tárhelyszolgáltató(k) szerverein tárolják. Ezek közé tartozhatnak IP-címek, kapcsolattartási kérelmek, meta- és kommunikációs adatok, szerződéses adatok, kapcsolattartási adatok, nevek, weboldal-hozzáférések és egyéb, a weboldalon keresztül generált adatok.

A külső tárhelyszolgáltatásra potenciális és meglévő ügyfeleinkkel szembeni szerződés teljesítése céljából kerül sor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), valamint az online ajánlatunk biztonságos, gyors és hatékony, professzionális szolgáltató általi biztosítása érdekében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Ha megfelelő hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. eszköz-ujjlenyomat) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A tárhelyszolgáltató(k) csak olyan mértékben dolgozza(k) fel az Ön adatait, amennyire az a teljesítési kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges, és az adatokkal kapcsolatos utasításainkat követi(k).

A következő tárhelyszolgáltató(ka)t használjuk:

noris network AG
Thomas-Mann-Strasse 16-20
90471 Nürnberg

Megrendelés feldolgozása

A fent említett szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan adatfeldolgozási szerződést kötöttünk. Ez egy adatvédelmi törvény által előírt szerződés, amely garantálja, hogy a weboldalunk látogatóinak személyes adatait kizárólag a mi utasításainknak megfelelően és a GDPR-nak megfelelően kezeli.

 1. Általános megjegyzések és kötelező információk

Adatvédelem

Ezen oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, a törvényes adatvédelmi előírásoknak és a jelen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezeljük.

Amikor Ön ezt a weboldalt használja, különböző személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok olyan adatok, amelyek alapján Ön személyesen azonosítható. Ez az adatvédelmi szabályzat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk és mire használjuk fel azokat. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból történik mindez.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az interneten keresztüli adatátvitel (pl. az e-mailes kommunikáció során) biztonsági résekkel járhat. Az adatok teljes körű védelme harmadik személyek hozzáférése ellen nem lehetséges.

A felelős szervre vonatkozó megjegyzés

Az adatkezelő, aki ezen a weboldalon az adatfeldolgozásért felelős, a következő

aipama GmbH & Co. KG
Ringstrasse 2
94234 Viechtach

Képviseli:

személyesen felelős partner:
aipama Service GmbH
Ringstr. 2
94234 Viechtach

Képviseli
Günther Holzapfel ügyvezető igazgató

Telefon: +49 9942 46598-0
E-mail: info@aipama.com

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek stb.) feldolgozásának céljait és eszközeit.

A tárolás időtartama

Hacsak a jelen adatvédelmi szabályzatban nem határoztak meg egy különlegesebb tárolási időszakot, az Ön személyes adatai mindaddig nálunk maradnak, amíg az adatkezelés célja meg nem szűnik. Ha Ön indokolt törlési kérelmet nyújt be, vagy visszavonja az adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulását, az adatait töröljük, kivéve, ha más, jogilag megengedett okunk van az Ön személyes adatainak tárolására (pl. adó- vagy kereskedelmi jogszabályok szerinti megőrzési időszakok); ez utóbbi esetben a törlésre azután kerül sor, hogy ezek az okok már nem állnak fenn.

Általános információk a weboldalon történő adatfeldolgozás jogalapjáról

Amennyiben Ön hozzájárult az adatkezeléshez, személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja alapján kezeljük, amennyiben az adatok különleges kategóriáit a GDPR 9. cikk (1) bekezdésének megfelelően kezeljük. A személyes adatok harmadik országokba történő továbbításához való kifejezett hozzájárulás esetén az adatfeldolgozás a GDPR 49. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján is történik. Ha Ön hozzájárult a cookie-k tárolásához vagy a végberendezésében lévő információkhoz való hozzáféréshez (pl. az eszköz ujjlenyomatának rögzítésével), az adatfeldolgozás szintén a GDPR 25. cikk (1) bekezdése alapján történik. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Ha az Ön adataira szerződés teljesítéséhez vagy szerződéskötést megelőző intézkedések elvégzéséhez van szükség, az Ön adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján kezeljük. Továbbá, az Ön adatait feldolgozzuk, ha ez a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az adatfeldolgozásra a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekünk alapján is sor kerülhet. A vonatkozó jogalapokra vonatkozó információkat minden egyes esetben a jelen adatvédelmi szabályzat következő bekezdései tartalmazzák.

Megjegyzés az USA-ba és más harmadik országokba történő adattovábbításról

Többek között az Egyesült Államokban vagy más harmadik országokban székhellyel rendelkező vállalatok eszközeit használjuk, amelyek az adatvédelmi törvények szerint nem biztonságosak. Ha ezek az eszközök aktívak, az Ön személyes adatai továbbításra kerülhetnek ezekbe a harmadik országokba, és ott kerülhetnek feldolgozásra. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ezekben az országokban nem garantálható az EU-s adatvédelemhez hasonló szintű adatvédelem. Az amerikai vállalatok például kötelesek személyes adatokat átadni a biztonsági hatóságoknak anélkül, hogy Ön mint érintett jogi lépéseket tehetne ez ellen. Ezért nem zárható ki, hogy az amerikai hatóságok (pl. titkosszolgálatok) megfigyelési céllal feldolgozzák, elemzik és tartósan tárolják az Ön adatait amerikai szervereken. Ezekre a feldolgozási tevékenységekre nincs befolyásunk.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása

Számos adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. A már megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonásig végzett adatfeldolgozás jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Az adatgyűjtés elleni tiltakozás joga különleges esetekben és a direkt marketinggel szemben (GDPR 21. cikk).

HA AZ ADATFELDOLGOZÁS AZ ART. 6 ABS. 1 LIT. E VAGY F GDPR ALAPJÁN, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY AZ ÖN KÜLÖNLEGES HELYZETÉVEL KAPCSOLATOS OKOKBÓL BÁRMIKOR TILTAKOZZON SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSA ELLEN; EZ VONATKOZIK AZ E RENDELKEZÉSEKEN ALAPULÓ PROFILALKOTÁSRA IS. A FELDOLGOZÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ MEGFELELŐ JOGALAPOT EBBEN AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZATBAN TALÁLJA. HA ÖN TILTAKOZIK, A TOVÁBBIAKBAN NEM KEZELJÜK AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATAIT, KIVÉVE, HA BIZONYÍTANI TUDJUK, HOGY AZ ADATKEZELÉSNEK OLYAN KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ JOGOS OKAI VANNAK, AMELYEK ELSŐBBSÉGET ÉLVEZNEK AZ ÖN ÉRDEKEIVEL, JOGAIVAL ÉS SZABADSÁGAIVAL SZEMBEN, VAGY HA AZ ADATKEZELÉS JOGI IGÉNYEK ELŐTERJESZTÉSÉT, ÉRVÉNYESÍTÉSÉT VAGY VÉDELMÉT SZOLGÁLJA (A GDPR 21. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

HA AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁBÓL KEZELIK, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON AZ ÖNRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOK ILYEN CÉLÚ KEZELÉSE ELLEN; EZ VONATKOZIK A PROFILALKOTÁSRA IS, AMENNYIBEN AZ ILYEN KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSHEZ KAPCSOLÓDIK. HA ÖN TILTAKOZIK, SZEMÉLYES ADATAIT A TOVÁBBIAKBAN NEM HASZNÁLJÁK FEL KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁBÓL (A GDPR 21. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

Az illetékes felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

A GDPR megsértése esetén az érintettek jogosultak panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban. A panasz benyújtásának joga nem érinti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati lehetőségeket.

Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése során automatikusan feldolgozott adatait általánosan használt, géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy harmadik félnek. Ha Ön kéri az adatok közvetlen továbbítását egy másik adatkezelőnek, erre csak annyiban kerül sor, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Tájékoztatás, helyesbítés és törlés

Az alkalmazandó jogi rendelkezések keretein belül Ön bármikor jogosult arra, hogy ingyenes tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatkezelés céljáról, és szükség esetén jogosult ezen adatok helyesbítésére vagy törlésére. Bármikor kapcsolatba léphet velünk, ha további kérdései vannak a személyes adatokkal kapcsolatban.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Ennek érdekében bármikor kapcsolatba léphet velünk. A feldolgozás korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:

 • Ha vitatja az általunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ahhoz, hogy ezt ellenőrizzük. A felülvizsgálat idejére joga van kérni, hogy személyes adatai feldolgozását korlátozzuk.
 • Ha személyes adatainak feldolgozása jogellenes volt/van, törlés helyett kérheti az adatfeldolgozás korlátozását.
 • Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, de Önnek szüksége van azokra jogi igények érvényesítéséhez, védelméhez vagy érvényesítéséhez, joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását a törlés helyett.
 • Ha Ön a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozik, egyensúlyt kell teremteni az Ön és a mi érdekeink között. Amíg még nem állapították meg, hogy kinek az érdekei érvényesülnek, Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.

Ha Ön korlátozta személyes adatainak feldolgozását, akkor ezeket az adatokat - a tároláson kívül - csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből lehet feldolgozni.

SSL vagy TLS titkosítás

Ez a webhely biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, például az Ön által nekünk, mint a webhely üzemeltetőjének küldött megrendelések vagy megkeresések továbbításának védelme érdekében SSL- vagy TLS-titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot arról ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a "http://" helyett "https://" szerepel, valamint a böngésző sorában megjelenő lakat szimbólumról.

Ha az SSL- vagy TLS-titkosítás aktiválva van, az Ön által nekünk továbbított adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

Tiltakozás a reklám e-mailek ellen

Ezúton tiltakozunk a törvényes tájékoztatási kötelezettségünk részeként közzétett elérhetőségi adatok kéretlen reklám- és tájékoztató anyagok küldése céljából történő felhasználása ellen. A weboldal üzemeltetői kifejezetten fenntartják a jogot, hogy jogi lépéseket tegyenek a kéretlen rekláminformációk, például spam e-mailek küldése esetén.

 1. Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Hozzájárulás Borlabs Cookie-val

Weboldalunk a Borlabs Cookie hozzájárulási technológiát használja, hogy az Ön hozzájárulását kérje bizonyos sütiknek az Ön böngészőjében történő tárolásához vagy bizonyos technológiák használatához, és ezeket az adatvédelmi előírásoknak megfelelően dokumentálja. A technológia szolgáltatója a Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Németország (a továbbiakban: Borlabs).

Amikor Ön belép a weboldalunkra, egy Borlabs cookie-t tárolunk az Ön böngészőjében, amelyben az Ön által adott hozzájárulások vagy azok visszavonása tárolásra kerül. Ezek az adatok nem kerülnek továbbításra a Borlabs Cookie szolgáltatójának.

Az összegyűjtött adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön nem kéri tőlünk azok törlését, vagy nem törli saját maga a Borlabs cookie-t, vagy amíg az adatok tárolásának célja nem szűnik meg. A kötelező, jogszabályban előírt megőrzési időszakok nem változnak. A Borlabs Cookie által végzett adatfeldolgozással kapcsolatos részletek a következő címen találhatók meg https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

A Borlabs cookie-khoz való hozzájárulási technológiája a sütik használatához szükséges, jogszabályban előírt hozzájárulás megszerzésére szolgál. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének c) pontja.

Szerver naplófájlok

Az oldalak szolgáltatója automatikusan információkat gyűjt és tárol az úgynevezett szervernaplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek a következők

 • Böngésző típusa és verziója
 • Használt operációs rendszer
 • Referrer URL
 • A hozzáférő számítógép gazdaneve
 • A kiszolgálói kérés időpontja
 • IP-cím

Ezeket az adatokat nem egyesítik más adatforrásokkal.

Ezen adatok gyűjtése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik weboldalának technikailag hibamentes megjelenítéséhez és optimalizálásához - a szervernaplófájlokat ebből a célból kell rögzíteni.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küld nekünk megkeresést, a megkeresési űrlapon megadott adatait, beleértve az ott megadott elérhetőségi adatokat is, a megkeresés feldolgozása céljából és a további kérdések esetén tároljuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozására a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján kerül sor, amennyiben az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben a feldolgozás a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) vagy az Ön hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapul, ha ezt kérték; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatait mindaddig megőrizzük, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy amíg a tárolás célja nem szűnik meg (pl. a kérésének teljesítése után). A kötelező törvényi rendelkezések - különösen a megőrzési időszakok - nem érintik.

Érdeklődés e-mailben, telefonon vagy faxon

Ha e-mailben, telefonon vagy faxon lép velünk kapcsolatba, az Ön megkeresését, beleértve az összes személyes adatot (név, megkeresés), tároljuk és feldolgozzuk az Ön kérésének feldolgozása céljából. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozására a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján kerül sor, amennyiben az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben a feldolgozás a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) vagy az Ön hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapul, ha ezt kérték; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A kapcsolattartási kéréseken keresztül elküldött adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy az adattárolás célja már nem áll fenn (pl. a kérésének feldolgozása után). A kötelező törvényi rendelkezések - különösen a törvényes megőrzési időszakok - nem maradnak érintve.

Regisztráció az aipama webportálra

Ezen a weboldalon regisztrálhat az aipama portál használatához a központosított személyzeti adminisztrációhoz vagy a digitális személyzeti aktákhoz üzleti és magánhasználatra. Az aipama portálon megadott adatokat (beleértve a béradatokat is) kizárólag az adott ajánlat vagy szolgáltatás igénybevételéhez használjuk fel, amelyre Ön regisztrált. A regisztráció során kért kötelező adatokat teljes körűen meg kell adni. Ellenkező esetben elutasítjuk a regisztrációját.

Fontos változások esetén, például az ajánlat terjedelmében vagy technikailag szükséges változtatások esetén a regisztráció során megadott e-mail címet fogjuk használni, hogy ily módon tájékoztassuk Önt.

A regisztráció során megadott adatokat a regisztrációval létrehozott felhasználói kapcsolat megvalósítása és szükség esetén további szerződések kezdeményezése céljából dolgozzuk fel (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

A regisztráció során gyűjtött adatokat addig tároljuk, amíg Ön regisztrált ezen a weboldalon, majd ezt követően töröljük. A törvényben előírt megőrzési időszakok nem változnak.

Bérszámfejtés és személyzeti adminisztráció vállalatok számára

A személyes adatok gyűjtése a kapcsolattartóktól (név, cím, e-mail cím, telefonszám) a bérszámfejtés és a személyzeti adminisztráció folyamatának részeként történik.

A megrendelés feldolgozása érdekében az alkalmazottak összes adó- és társadalombiztosítási adatát összegyűjtjük és tároljuk. A következő adatkategóriák kerülnek feldolgozásra:

Név, állampolgárság, lakcímadatok, telefonszám, születési idő, születési hely, a vállalathoz való csatlakozás és kilépés időpontja, bér- és béradatok, nyugdíj- és társadalombiztosítási adatok, banki adatok, időbeosztás, szabadság és betegszabadság, rokkantsági adatok, szerződéses státusz, nyugdíjrendszer (vállalati/magán), takarékszövetkezeti szerződések, adóadatok, lefoglalások stb.

Az adatokat a törvényes megőrzési kötelezettségeknek megfelelően tárolják. A fájlarchívumban lévő adatokat addig tároljuk, amíg Ön regisztrálva van a portálon.

 1. Ügyfél- és szerződéses adatok feldolgozása

Személyes ügyfél- és szerződéses adatokat gyűjtünk, feldolgozunk és használunk fel szerződéses kapcsolataink létrehozásához, tartalmának szervezéséhez és módosításához. A weboldal használatára vonatkozó személyes adatokat (használati adatok) csak annyiban gyűjtjük, dolgozzuk fel és használjuk fel, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy a felhasználó igénybe tudja venni a szolgáltatást, illetve hogy a felhasználónak számlát tudjunk kiállítani. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja.

Az összegyűjtött ügyféladatokat a megrendelés teljesítése vagy az üzleti kapcsolat megszűnése után, valamint az esetlegesen fennálló törvényes megőrzési időszakok lejárta után töröljük. A törvényes megőrzési időszakok nem változnak.